Privacyverklaring

Cpunt, gevestigd aan het Raadhuisplein 3-9 te Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens Cpunt 
Raadhuisplein 3-9, 
2132 TZ Hoofddorp 
Tel: 023-5563700 
Mail: privacy@cpunt.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

C. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt bijvoorbeeld in een contactformulier op één van de websites. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer vast én mobiel
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

C. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze websites hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@cpunt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

C. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze mailings* en/of brochures.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om je in te schrijven of aan te melden voor één of meerdere van onze diensten waarvoor een overeenkomst is afgesloten.
 • Het afhandelen van jouw betaling n.a.v. jouw inschrijving/aanmelding voor één van onze diensten.
 • We analyseren jouw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • We volgen jouw surfgedrag op onze website, waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

* Onder mailings verstaan wij de volgende typen: 

 • Servicemails: Op basis van de grondslag ‘noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst’ sturen we berichten rondom je aankoop bij C. We versturen deze mailings om je te informeren over je inschrijving, aankoop en bezoek. Deze en ze bevatten nuttige tot noodzakelijke informatie, zoals verplaatsingen of annuleringen. Om deze reden kun je je niet zelf uitschrijven voor deze berichten. Heb je hier vragen over? Neem contact op met de Informatie en Ticketbalie via telefoonnummer 023-5563700 of e-mailadres info@cpunt.nl.  
 • C. Tipmails: Speciaal voor jou geselecteerd op basis van de bij ons bekende voorkeuren en de producten die je bij ons afneemt. Afmelden is mogelijk via ‘Beheer je voorkeuren’ onderaan een ontvangen tipmail. 
 • De C. Nieuwsbrieven op basis van de grondslag toestemming: C., C. Uit en C. Kids. Aanmelden en afmelden is mogelijk via de website en via ‘Beheer je voorkeuren’ onderaan een ontvangen nieuwsbrief.

Geautomatiseerde besluitvorming

C. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van C.) tussen zit.

Bewaartermijn, gegevens delen met derden en cookies

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

C. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hierbij hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen indien van toepassing.

Delen van persoonsgegevens met derden

C. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. C. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

C. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ze worden ook gebruikt om de website te optimaliseren. Emailadressen kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden (waaronder Google en Meta).

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/privacy/cookies-browsegeschiedenis-en-auto-aanvullen/.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. De persoonsgegevens worden geanonimiseerd.

Bibliotheekdiensten

Landelijke diensten 

Als lid van de bibliotheek kun je gebruikmaken van verschillende aanvullende landelijke diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek. Via de website www.onlinebibliotheek.nl kun je bijvoorbeeld e-books lenen. Ook op de website www.bibliotheek.nl worden specifieke diensten door de Koninklijke Bibliotheek aangeboden. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dien je op de website(s) voor de desbetreffende diensten een account aan te maken.

Wij wisselen op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de Koninklijke Bibliotheek uit om het mogelijk te maken dat je door de Koninklijke Bibliotheek als lid van de bibliotheek wordt herkend. Op het moment dat je een account voor deze dienst(en) aanmaakt geef je  hiermee toestemming voor het verstrekken van jouw lidmaatschapsgegevens van de bibliotheek aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacyverklaring.

Heb jij je via je bibliotheeklidmaatschap bij de Online Bibliotheek geregistreerd voor het lenen van e-books, dan geeft de Koninklijke Bibliotheek dat aan ons door en wij zetten dat in onze lidmaatschapsadministratie. We doen dat omdat de vergoeding voor het lenen van e-books is inbegrepen bij de lidmaatschapsvergoeding die je betaalt aan ons. Wij kunnen je dan beter van dienst zijn, bijvoorbeeld bij vragen over je lidmaatschap. Ook kunnen we je informeren over nieuwe tarieven voor abonnementen met e-books en specifieke evenementen rondom e-books. Ook hoeven bepaalde promotiecampagnes niet aan je gestuurd te worden omdat je al gebruik maakt van e-books.

Als je gebruikmaakt van de diensten via www.onlinebibliotheek.nl en/of www.bibliotheek.nl, kun je voor jouw rechten als betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de Koninklijke Bibliotheek. Je kunt van modelbrieven gebruikmaken die te vinden zijn op www.kb.nl/avginzage.

Samenwerking tussen de bibliotheek en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)

De bibliotheek levert persoonsgegevens van leden aan het CBS. Doel van deze samenwerking is het verrijken van onze ledengegevens met CBS data. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening naar onze leden verbeteren en gerichter inzetten om nieuwe leden uit specifieke doelgroepen aan te trekken. Wij zijn met het CBS overeengekomen dat het CBS jouw persoonsgegevens kan gebruiken in het kader van het landelijk onderzoek onder bibliotheekleden.

Persoonsgegevens die wij delen met het CBS: geboortedatum / geslacht / laatste inschrijfdatum / ISIL-code van de basisbibliotheek waarvan men lid is / 6-positie postcode / huisnummer en huisnummertoevoeging (indien van toepassing) / de werkelijke peildatum waarop de gegevenslevering betrekking heeft.

Het CBS gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om zodat ze goed beschermd zijn. Meer informatie hierover kun je lezen in de Privacyverklaring CBS. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het beschikbaar stellen van jouw gegevens aan het CBS door contact op te nemen met privacy@cpunt.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@cpunt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou om het verzoek te doen met één van de bij ons bekende e-mailadres(sen) en o.v.v. van de betreffende instelling(en).

In geval wij twijfelen aan de identiteit van de aanvrager, vragen wij je om langs te komen met een geldig ID bewijs of een kopie van een geldig ID bewijs te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Een handige app hiervoor is de kopieID app van de overheid. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

C. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

C. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@cpunt.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze organisatie wijzigt, dienen we mogelijk ook onze Privacyverklaring aan te passen. Wij zullen de meeste recente Verklaring o.v.v. de publicatiedatum publiceren.

Versie: 31 mei 2023

Privacyverklaring in het Engels

pdf Privacy Statement Open document

Nieuws en aankomende events van Cpunt in je mail?

Ontvang nieuwsbrief

Volg Cpunt op social media