Huisregels

Zero tolerance beleid ten aanzien van pesten en intimidatie

Stichting Cpunt streeft naar een open, creatieve en veilige omgeving voor onze medewerkers, de artiesten en het publiek waar iedereen wordt behandeld met waardigheid en respect. Pesten of enige vorm van intimidatie wordt op geen enkele wijze getolereerd. Wij dragen zorg voor een omgeving die vrij is van vooroordelen, discriminatie, intimidatie en pesten. 

Toepassing huisregels

Zodra je als bezoeker ons pand betreedt ben je verplicht je aan deze Huisregels en de Algemene Voorwaarden te houden. De directie of namens directie gemachtigde behoudt te allen tijde het recht voor om de toegang te ontzeggen/weigeren, zonder restitutie van entreegeld.

Algemene regels gebouwen Stichting Cpunt

Wij vragen je als bezoeker om:

 1. Niet te fietsen, skaten, rolschaatsen, skeeleren of steppen in het gebouw.
 2. Vuilnis, papier, etensresten en/of ander afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te gooien.
 3. Geen huisdieren mee naar binnen te nemen, tenzij het een officiële hulphond (zoals een blindengeleidehond) betreft.
 4. Geen vuurwerk mee te nemen of af te steken.
 5. Geen pornografische, gewelddadige, racistische, discriminerende of bedreigende beelden en/of teksten te raadplegen, bekijken, produceren of verspreiden.
 6. Het gebruiken of verhandelen van soft- en harddrugs is in de gebouwen van Stichting Cpunt en/of de directe omgeving verboden. Bij overtreding wordt de toegang ontzegd. Lachgas wordt gezien als een drug.
 7. Het is niet toegestaan om het gebouw te gebruiken als slaapruimte.


Minimale leeftijd voor concerten, voorstellingen en evenementen

 1. Bezoekers jonger dan 16 jaar hebben zonder begeleiding van een volwassene (18+) geen toegang tot de evenementen, zoals bedoeld in de Algemene Voorwaarden ticketverkoop.
 2. Bij clubavonden en dance-events is de minimumleeftijd 18 jaar.
 3. Bij kinderactiviteiten is de minimumleeftijd 12 jaar. Kinderen onder 12 jaar hebben zonder begeleiding van een volwassene (18+) geen toegang, tenzij anders aangegeven bij de informatie van het betreffende evenement.

Legitimatie

 1. Je dient altijd een geldig legitimatie bij je te dragen bij het betreden van het gebouw. De directie of namens directie gemachtigde behoudt zich het recht voor om bezoekers te verzoeken zich te legitimeren. Bezoekers die weigeren hun legitimatie te tonen kan de toegang worden ontzegd.

Overlast, alcohol en drugs

 1. Stichting Cpunt schenkt geen alcoholische dranken aan bezoekers onder de 18 jaar.
 2. Personen die aannemelijk onder invloed zijn van drank of drugs wordt de toegang geweigerd.
 3. Personen die bovenmatig onder invloed zijn van drank wordt verdere alcoholverstrekking geweigerd.
 4. Het is verboden alcoholische dranken te nuttigen in de directe omgeving van het pand.

Steek- en vuurwapens

 1. Het gebruiken of dragen van voorwerpen die als wapens en/of gevaarlijk worden aangemerkt is ten strengste verboden. Bij het gebruiken of dragen van deze voorwerpen wordt de persoon in kwestie verwijderd.
 2. Bij het aantreffen van een vuurwapen informeert Stichting Cpunt te alle tijde de politie.

Houding bezoeker aan de deur en voorbij de entree van Stichting Cpunt

 1. Bij agressie in toon of houding wordt de toegang geweigerd.
 2. Er kan zich een mogelijkheid voordoen dat je je moet onderwerpen aan een security-controle. Ter bescherming van je eigen en andermans veiligheid kun je worden gefouilleerd en gedetecteerd. Deze controle is verplicht en ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen. Indien je hier geen medewerking aan verleend, wordt je de toegang ontzegd.
 3. Stichting Cpunt kent een promotiebeleid. Zonder toestemming vooraf mogen er geen promotieactiviteiten plaatsvinden binnen ons pand.
 4. Zonder toestemming vooraf is het niet toegestaan om professionele/semi-professionele foto-, film- en/of geluidsopnamen te maken. Fotograferen en/of filmen is alleen toegestaan met een camera zonder verwisselbare lens. Onrechtmatig verkregen opnames worden in beslag genomen.
 5. Stichting Cpunt is rookvrij, er mag alleen gerookt worden in de rookzones buiten het pand. Binnen roken leidt tot directe uitzetting en een eventuele (tijdelijke) ontzegging. Stichting Cpunt zal te allen tijde de eventuele boetes verhalen op de overtreder in kwestie. Ook e-sigaretten of andere op rookwaar gelijkende producten zijn binnen ons pand verboden.
 6. Stagediven en crowdsurfen is verboden.
 7. Het is verboden goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling en/of diefstal van iedere aard.
 8. Je dient jouw voertuig/fiets zodanig op de aangegeven plaatsen te parkeren, dat derden geen overlast wordt aangedaan. Indien je je hier niet aan houdt, loop je het risico dat je voertuig wordt verwijderd.
 9. Bezorg de buurt bij het in- en uitgaan van Stichting Cpunt geen overlast.
 10. In de concertzaal wordt met een grens van maximaal 105 dB geluid geproduceerd. Stichting Cpunt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele nadelige gevolgen die mogelijk kunnen ontstaan door hoge geluidsvolumes. Bij de garderobe zijn tegen een redelijk tarief oordopjes verkrijgbaar. In het geval dat de maximum geluidsgrens overschreden wordt door de artiest en/of zijn eigen crew, is niet Stichting Cpunt, maar de artiest hiervoor aansprakelijk.
 11. Toiletruimtes zijn alleen bestemd voor individueel sanitair gebruik. Verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan.
 12. Het is verboden nooduitgangen te openen zonder zeer dringende noodzaak.
 13. Het is verboden de doorgang in het trappenhuis en bij de nooddeuren te belemmeren.
 14. Dieren worden niet toegelaten.
 15. Na binnenkomst is veelvuldige in- en uitloop niet toegestaan.

Hinderlijk intimiderend gedrag of ongewenste intimiteiten

 1. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, vernielingen en geweld, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd en leidt tot uitzetting en eventuele ontzegging.
 2. Het is verboden andere gasten lastig te vallen (jezelf opdringen of welke andere vorm dan ook).
 3. Samenscholing met intimiderende effecten wordt niet getolereerd.

Consumptie

 1. Het meenemen en/of nuttigen van eigen consumpties is verboden in de concert- en theaterzalen, in de foyers en het café.
 2. In de theaterzalen is het nuttigen van consumpties verboden.
 3. In andere ruimtes van Stichting Cpunt mag je (eigen) consumpties nuttigen tenzij anders staat aangegeven.
 4. Bij Stichting Cpunt kun je een pinbetalingen doen voor alle consumpties. Cashbetalingen worden niet geaccepteerd.

Garderobe

Stichting Cpunt kan de bezoeker verplichten tot het gebruik van een locker, of om de jas, tas en/of andere grote voorwerpen af te geven bij de garderobe. Daaronder begrepen en niet beperkt tot: koffers, kinderwagens, rolstoelen, paraplu’s, helmen, motorpakken, rollators, kinderstoeltjes e.d. Indien de Stichting Cpunt een garderobe ter beschikking stelt, heeft de Stichting Cpunt het recht afgifte van voorwerpen in de garderobe te weigeren, waaronder objecten van een naar de uitsluitende mening van de Stichting Cpunt te grote omvang. Voor het gebruik van de garderobe of locker kan de Stichting Cpunt een vergoeding vragen.

Weigeringsgronden ten aanzien van kleding

 1. De organisatie houdt zich het recht voor toegang te weigeren op grond van ongepaste kleding. Onze gasten dienen een verzorgd uiterlijk te hebben.

Vernieling en vandalisme

 1. Iedere vorm van vandalisme of vernieling aan eigendommen van Stichting Cpunt of derden wordt niet getolereerd, op straffe van uitzetting, ontzegging en aangifte bij de politie.
 2. Bezoekers die zich bij het verlaten van Stichting Cpunt luidruchtig gedragen dan wel vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten of wildplassen, worden in het vervolg de toegang geweigerd. Gasten die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kan de toegang worden ontzegd of geweigerd.

Eigendom bezoeker

Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal, vermissing en/of beschadigingen van eigendommen.

Eigendom Stichting Cpunt

Je mag eigendommen van Stichting Cpunt of derden niet zonder toestemming mee naar buiten nemen of verplaatsen. Wie beschadigingen veroorzaakt, draait op voor de kosten van reparatie of vernieuwing. Het is verboden glazen mee naar buiten te nemen.

Cameratoezicht

Er is cameratoezicht binnen de gebouwen van Stichting Cpunt en op de plaats waar evenementen worden georganiseerd. Camerabeelden worden gedurende een door Stichting Cpunt te bepalen periode bewaard en worden zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld.

Overtreding en pandverbod

Stichting Cpunt is gerechtigd de bezoeker die de regels uit de Algemene Voorwaarden dan wel de Huisregels van Stichting Cpunt heeft overtreden, de toegang tot de gebouwen van Stichting Cpunt voorgoed of voor bepaalde tijd te ontzeggen. Ook als er sprake is van ongewenst gedrag of wanneer op andere wijze gerechtvaardigde vrees voor beschadiging door de bezoeker bestaat, kan Stichting Cpunt de bezoeker de toegang tot het gebouw voor een bepaalde periode weigeren. Stichting Cpunt zal dan een pandverbod uitvaardigen op basis van de overtreden regels uit de Algemene Voorwaarden dan wel de geldende huisregels.

Calamiteiten

Bij calamiteiten dien je te allen tijde de instructies van het personeel op te volgen. Bij overtreding van de huisregels kan uitzetting door een daarvoor aangewezen medewerker het gevolg zijn. Bij overtreding van een strafbaar feit wordt aangifte gedaan bij de politie.

Klachten

Wanneer je klachten hebt, van welke aard ook, kun je die schriftelijk melden via info@cpunt.nl. Klachten dienen binnen vijf werkdagen na het moment van ontstaan te worden gemeld. Na vijf werkdagen houden wij ons het recht voor de klacht niet in behandeling te nemen.

Nieuws en aankomende events van Cpunt in je mail?

Ontvang nieuwsbrief

Volg Cpunt op social media