Bibliotheekreglement

1. Algemeen

 1. Als in dit reglement gesproken wordt over de bibliotheek, dan worden alle bibliotheekvestigingen van C. bedoeld.
 2. De bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen. U bent welkom om, al dan niet tegen betaling, gebruik te maken van de producten en diensten van de bibliotheek. Voor meer informatie over openingstijden kijkt u hier.
 3. In de bibliotheek zelf mag u onbeperkt boeken, kranten en tijdschriften lezen of zoeken naar informatie. Om materialen te kunnen lenen, moet u in het bezit zijn van een geldige bibliotheekpas. Bent u nog niet lid van de bibliotheek, dan kunt u informatie hierover vinden cpunt.nl/bibliotheek/lid-worden. Uiteraard kunt in onze vestigingen ook bij onze medewerkers terecht, zij helpen u graag verder.
 4. Ook werken of studeren op de daarvoor ingerichte werkplekken (met of zonder pc) is kosteloos. Wel moet u vooraf een werkplek reserveren. Dit kan heel gemakkelijk online via de bijgaande link EasyAccountPlus. Mocht dit online niet lukken, dan kunt u even bellen naar de betreffende vestiging om een werkplek te reserveren.
 5. In de bibliotheek is muziek of ander geluid uit computer of smartphone, tablet of MP3-speler alleen toegestaan met gebruik van een hoofdtelefoon.
 6. Bij de uitgang van de bibliotheek wordt elektronisch gecontroleerd of de meegenomen materialen zijn geregistreerd bij de uitleenbalie.
 7. In het kader van zelfservice in onze bibliotheek kunt u via de persoonlijke omgeving van de website (‘Inloggen’) zelf veel informatie terugvinden en handelingen uitvoeren ten behoeve van lenen, verlengen, reserveren, aanvragen en betalen. Ook de Bibliotheek Wise app is hiervoor een handig hulpmiddel.

2. Huisregels C.

De bibliotheek maakt deel uit van C. Binnen de openingstijden kunt u zich vrij bewegen in de openbaar toegankelijke ruimtes van C. Wij vinden het belangrijk om u gastvrij, veilig en respectvol te ontvangen en het verblijf voor iedereen aangenaam te laten verlopen. Daarom hebben wij een aantal huisregels opgesteld.

In dat kader vragen wij u om:

 • Aanwijzingen van medewerkers van Het Cultuurgebouw te allen tijde op te volgen.
 • Goed op uw eigendommen te letten: Het Cultuurgebouw is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging ervan.
 • Niet te fietsen, skaten, rolschaatsen, skeeleren of steppen in het gebouw.
 • Vuilnis, papier, etensresten en/of ander afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te gooien.
 • Geen huisdieren mee naar binnen te nemen, tenzij het officiële hulphond (zoals een blindengeleidehond) betreft.
 • Niet met slag-, steek- of vuurwapens binnen te komen, bij u te dragen of te gebruiken.
 • Niet te roken, alcohol of drugs te gebruiken. Eten en drinken is toegestaan met uitzondering van vette en kleverige etenswaren.
 • Niet onder invloed te zijn van alcohol of drugs in het gebouw, of deze te verhandelen.
 • Niet te schelden, met stemverheffing te spreken of te schreeuwen.
 • Geen grove of discriminerende taal te gebruiken.
 • Geen vernielingen aan te richten of met voorwerpen te gooien. Bij diefstal en/of vernieling van eigendommen van Het Cultuurgebouw wordt altijd aangifte gedaan bij de politie, de kosten van de schade worden bij de veroorzaker in rekening gebracht.
 • Geen vuurwerk mee te nemen of af te steken.
  Het is niet toegestaan om het gebouw te gebruiken als slaapruimte.
 • Geen andere mensen te bedreigen, te intimideren of fysiek geweld te gebruiken.
 • Geen pornografische, gewelddadige, racistische, discriminerende of bedreigende beelden en/of teksten te raadplegen, bekijken, produceren of verspreiden.
 • Geen andere mensen lastig te vallen.

Niet naleven van de huisregels

C. let erop dat bezoekers zich aan de huisregels houden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van camera’s.

Als u de huisregels overtreedt, kan een medewerker van C. u daarop aanspreken. Wanneer u de aanwijzingen van de medewerker niet opvolgt en/of bij agressief gedrag, kan de medewerker u verzoeken het gebouw te verlaten en eventueel de politie inschakelen.

Als er sprake is van ongewenst gedrag, kan C. bezoekers door middel van een schriftelijke aanwijzing de toegang tot het gebouw voor een bepaalde periode weigeren.

3. Lidmaatschap en bibliotheekpas

 1. Bij inschrijving wordt een aantal van uw persoonlijke gegevens vastgelegd. De registratie en het gebruik van deze persoonsgegevens in de ledenadministratie vinden plaats conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bekijk onze Privacy verklaring.
 2. Met het in ontvangst nemen van de bibliotheekpas gaat u akkoord met de vastlegging van uw gegevens in de ledenadministratie en met de inhoud van dit reglement.
 3. Gegevens over geleende materialen zijn gekoppeld aan de bibliotheekpas zolang de materialen in uw bezit zijn. Zodra de geleende materialen zijn ingeleverd, worden deze van uw bibliotheekpas gehaald. Wel worden deze gegevens in de leenhistorie bewaard. Wanneer u dit niet wilt, kunt u via het afgeschermde persoonlijke gedeelte van onze website (‘Inloggen’) zelf deze instelling wijzigen zodat leenhistorie na inlevering van materialen niet meer wordt vastgelegd.
 4. Bij inschrijving worden kosten berekend voor de bibliotheekpas, behalve bij het gratis jeugdabonnement.
 5. Voor inschrijving is een geldige persoonslegitimatie (paspoort, rijbewijs) noodzakelijk.
 6. Kinderen t/m 14 jaar kunnen zich inschrijven als zij daarvoor toestemming hebben van de ouder of wettelijk verzorger.
 7. De bibliotheekpas is persoonsgebonden, u kunt niet over meer dan één bibliotheekpas op uw naam beschikken.
 8. Bij vermissing van de bibliotheekpas dient u contact op te nemen met de bibliotheek. Uw bibliotheekpas wordt dan geblokkeerd waardoor misbruik van de pas voorkomen kan worden. U bent aansprakelijk voor eventuele financiële gevolgen als de lenerspas intussen door derden wordt gebruikt.
 9. In geval van verlies, diefstal of beschadiging van de bibliotheekpas kunt u tegen een kleine vergoeding een duplicaatkaart aanvragen. U moet zich dan wel opnieuw legitimeren.
 10. U bent zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van uw persoonlijke gegevens, zoals woonadres, telefoonnummer en e-mailadres. In het afgeschermde persoonlijke gedeelte van onze website (‘Inloggen’) kan dergelijke informatie worden beheerd. Uiteraard kunt u wijzigingen in uw persoonlijke gegevens ook per brief, e-mail of aan de balie doorgeven.

Het abonnement van de bibliotheek wordt beëindigd:

 • bij schriftelijke opzegging door de gebruiker (dit kan ook via het contactformulier op de website)
 • als de contributie niet binnen de toegestane termijn is voldaan
 • bij intrekking van het lidmaatschap door de directie van de bibliotheek bij overtreding van dit reglement of de geldende huisregels
 • in geval van overlijden bij schriftelijke opzegging door een familielid of een direct betrokkene.

4. Contributie

 1. De contributie voor een jaarabonnement wordt geheven voor een periode van een jaar en gaat in op het moment van inschrijving. Voor verlenging van uw lidmaatschap krijgt u automatisch, vier tot zes weken voor afloop van de contributieperiode, een brief thuisgestuurd of een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres. Bij verlenging van uw lidmaatschap ontvangt u geen nieuwe bibliotheekpas. U kunt het contributiebedrag betalen via iDEAL, in de vestiging (alleen met PIN) of overmaken op rekeningnummer NL67INGB 0005563316 ten name van Stichting C. Vermeld bij overmaken altijd duidelijk uw bibliotheekpasnummer (4848xxxxxx) en uw factuurnummer, zodat wij uw betaling direct kunnen verwerken. De contributie van uw jaarabonnement kunt u ook per automatische incasso betalen.
 2. De contributie voor een maandabonnement wordt automatisch van uw rekening afgeschreven: dit gebeurt rond elke 10e dag van de maand, voor het lidmaatschap van de opvolgende maand. Hiervoor heeft u een machtiging afgegeven.
 3. Als u de contributie voor de volgende periode niet heeft betaald en u heeft na het verlopen van de huidige contributieperiode wel materialen geleend, dan bent u verplicht de kosten voor het lidmaatschap voor de volgende contributieperiode te voldoen.
 4. Als u niet binnen uiterlijk 2 maanden na de vervaldatum van uw abonnement heeft betaald, komt uw lidmaatschap te vervallen. Uw bibliotheekpas wordt dan geblokkeerd. Indien er een schuld op de bibliotheekpas staat, moet deze voldaan worden. Wilt u daarna alsnog weer lid worden, dan moet u zich opnieuw laten inschrijven. Wij brengen in dat geval administratiekosten in rekening.
 5. In de loop van de contributieperiode overstappen naar een ander type lidmaatschap is mogelijk. Bij het overstappen hoeft u geen administratiekosten te betalen.
 6. In geval van overlijden vindt restitutie plaats van de betaalde contributie en een eventueel tegoed op de bibliotheekpas. Nabestaande(n) dienen daartoe een schriftelijk verzoek in te dienen. Restitutie vindt plaats naar rato van het aantal nog niet verstreken maanden van het lidmaatschap en onder verrekening van eventueel nog te betalen kosten. Indien er op de bibliotheekpas een positief saldo overblijft, wordt dit aan de nabestaanden uitgekeerd.
 7. In andere gevallen kan bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap restitutie van betaalde contributie plaatsvinden. Restitutie vindt plaats naar rato van het aantal nog niet verstreken maanden van het lidmaatschap en onder verrekening van eventueel nog te betalen kosten. Indien er op de bibliotheekpas een positief saldo overblijft, kan dit aan u worden uitgekeerd. U dient daartoe een verzoek te doen in de bibliotheek. Een uitzondering is de tussentijdse opzegging van een jaarabonnement in het eerste jaar van het lidmaatschap. In dit geval is restitutie niet mogelijk.
 8. C. behoudt zich het recht voor de lidmaatschapstarieven jaarlijks per 1 januari te indexeren. In geval van een wijziging van de abonnementenstructuur informeren wij onze klanten hier tijdig over.

5. Lenen en verlengen

 1. De bibliotheekpas is te gebruiken in alle bibliotheekvestigingen van C.
 2. Geleende materialen kunt u inleveren in alle bibliotheekvestigingen van C.
 3. Volwassen bibliotheekleden mogen niet met een bibliotheekpas op naam van een jeugdlid lenen. Jeugdpassen gelden tot een leeftijd van 12 jaar.
 4. Een kind kan op de eigen jeugdpas geen DVD’s lenen met een filmkeuringsleeftijd die hoger ligt dan de eigen leeftijd. De bibliotheek is bij het uitlenen van DVD’s gehouden aan de leeftijdskeuring van het materiaal. Slechts bij goedkeuring van een aanwezige volwassene die de verantwoording voor het kind draagt, kan het materiaal toch op de pas gezet worden door een medewerker van de bibliotheek.
 5. Er zijn, afhankelijk van het soort abonnement, diverse materialen waarvoor leengeld wordt berekend.
 6. De geldende tarieven en leenvoorwaarden zijn te vinden op de website of in diverse folders die verkrijgbaar zijn in de bibliotheek.
 7. Bij het lenen van materialen geeft u aan of u akkoord gaat met het te betalen leengeld. U ontvangt een bon waarop informatie staat over de geleende materialen en de inleverdatum. Het te betalen leenbedrag wordt afgeboekt van uw tegoed.
 8. Wanneer een geldig e-mailadres van u bij ons bekend is, ontvangt u de dag voordat de materialen moeten worden ingeleverd, een attenderingsmail. Deze mail sturen wij als extra service. Het onverhoopt niet ontvangen van deze mail laat onverlet dat u zelf verantwoordelijk bent voor het tijdig inleveren van materialen en kan geen reden vormen om het extra leengeld kwijt te schelden.
 9. Brengt u de geleende materialen binnen de hiervoor geldende uitleentermijn terug, dan hoeft u geen extra leengeld te betalen.
 10. Als u geleende materialen na de geldende uitleentermijn terugbrengt, bent u extra leengeld verschuldigd. Het extra leengeld wordt per dag berekend en bij inlevering van de materialen van uw pas afgeboekt.
 11. Wanneer een tekort op uw bibliotheekpas ontstaat, kunt u niet meer lenen, totdat het tekort is aangevuld. U kunt vooraf een tegoed op uw pas zetten om onaangename verrassingen te voorkomen. Aanvullen van het tegoed, of aanzuiveren van het tekort kan ook via onze website door middel van IDEAL-betalingen.
 12. Materialen kunt u (afhankelijk van uw abonnement) hoogstens één maal verlengen, en het verlengen van materialen is gratis. Voor sommige materialen wordt wel een nieuwe periode leengeld in rekening gebracht.
 13. Als aan u uitgeleende materialen tussentijds door een ander bibliotheeklid gereserveerd zijn, kunt u de materialen niet verlengen.
 14. Het verlengen van materialen kan via de website van de bibliotheek, op de uitleenstations in de bibliotheekvestigingen en via de Bibliotheek Wise app.
 15. De verlenging van de leentermijn wordt met terugwerkende kracht berekend, verlengt u bijvoorbeeld een boek 3 dagen na de oorspronkelijke inleverdatum dan is de periode van de verlenging 3 dagen minder dan de maximale verlengtermijn.
 16. Indien geleende materialen na de maximale uitleentermijn niet zijn ingeleverd, verstuurt de bibliotheek een herinnering. Zijn de materialen na deze herinnering nog niet ingeleverd, dan ontvangt u vier weken na het verstrijken van de leentermijn een rekening voor het vergoeden van het materiaal. Tegelijkertijd met het versturen van deze rekening wordt uw bibliotheekpas geblokkeerd totdat u de rekening voldaan heeft.
 17. De bibliotheekvestigingen (m.u.v. Badhoevedorp en Zwanenburg) beschikken over een brievenbus, waarin geleende materialen buiten openingstijden kunnen worden gedeponeerd. Levert u materialen in na sluiting van de bibliotheek, dan worden de materialen de volgende werkdag verwerkt. Die dag geldt dan als officiële inleverdatum en bepaalt de hoogte van het eventuele extra leengeld.
 18. Het gebruik van de brievenbus is voor eigen risico. De bibliotheek is niet aansprakelijk voor vermissing van materialen of overschrijding van de uitleentermijn.

6. Schade en verlies

 1. Geleende materialen moeten compleet en in de staat waarin ze geleend zijn, worden ingeleverd. Bij verlies, beschadiging of het niet inleveren van geleende materialen wordt de vervangingswaarde in rekening gebracht. Dit is de nieuwprijs van hetzelfde of een vergelijkbaar materiaal, plus de kosten van bibliotheekverwerking. Indien de nieuwprijs niet meer te achterhalen is, wordt een gemiddelde prijs berekend.
 2. Ingeval u twijfelt aan de staat van het materiaal dat u wilt lenen, wordt geadviseerd hierover een aantekening te laten maken aan de klantenservicebalie voordat u het materiaal gaat lenen.
 3. Als bij controle achteraf blijkt dat het ingeleverde materiaal beschadigd is, wordt alsnog een vergoeding in rekening gebracht.
 4. Indien een rekening voor het vergoeden van de materialen of voor telaatgeld ook na een herinneringsfactuur niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan, dan kan het lidmaatschap eenzijdig worden beëindigd. De vordering blijft echter onverkort van kracht.

7. Reserveren en aanvragen

 1. Bijna alle materialen uit de collectie van de bibliotheek van C. kunt u reserveren. Afhankelijk van uw abonnement wordt een vergoeding van € 0,50 per gereserveerd materiaal in rekening gebracht, waarna u het materiaal in uw eigen bibliotheekvestiging kunt afhalen.
 2. Reserveren is mogelijk via de website van de bibliotheek, in de bibliotheekvestigingen en via de Bibliotheek Wise app.
 3. Doordat de bibliotheek van C. onderdeel uitmaakt van het reserveringsnetwerk in Noord- en Zuid-Holland kunt u ook materialen uit hun collecties tegen onze eigen reserveringsvoorwaarden naar uw bibliotheekvestiging laten komen. Hieraan zijn dus geen extra kosten verbonden.
 4. Materialen dienen binnen de vastgestelde termijn van 7 werkdagen afgehaald te worden in de door u opgegeven vestiging.
 5. Voor wel gereserveerde, maar niet opgehaalde materialen wordt de reserveringsvergoeding toch in rekening gebracht.
 6. Aanvragen van materialen uit collecties van bibliotheken buiten Noord- en Zuid-Holland is tegen betaling van een vergoeding mogelijk.

8. Klachtenregeling

Mocht u ondanks onze inspanningen toch een klacht hebben over de bibliotheek, dan horen wij dat graag. Alleen zo kunnen we proberen de klacht naar tevredenheid op te lossen. Stuur uw klacht via het formulier. Binnen twee werkdagen ontvangt u van ons een reactie. Mocht u over afhandeling van de klacht niet tevreden zijn dan kunt u zich vervolgens rechtstreeks tot de directeur van de Bibliotheek wenden.

9. Geldigheid reglement

 1. Voor dit reglement geldt dat de meest recente versie van toepassing is. Bij het vaststellen van een hernieuwde versie vervallen alle voorgaande versies. Wanneer de aanpassingen ingrijpend zijn zal hier door middel van mededelingen via diverse kanalen aandacht aan worden besteed teneinde onze klanten hierover voldoende te informeren.
 2. Variabele gegevens zoals uitleentermijnen, contributiebedragen, telaatgelden en openingstijden worden voor zover mogelijk jaarlijks bekend gemaakt via de gebruikelijke kanalen als website en flyers.
 3. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt een beslissing genomen door de directeur van C.

Januari 2023

 

Nieuws en aankomende events van C. in je mail?

Ontvang nieuwsbrief

Volg C. op social media